phone

پشتیبانی : 09173110587

برترین آموزشگاه های کنکور در تهران

برترین آموزشگاه های کنکور در تهران با نظر سنجی ک از اساتید مجرب و دانش آموزان شده بود به شرح زیر می باشد:

1- آموزشگاه کنکور قلم چی

2- آموزشگاه کنکور پسران مدرسان شریف

3- آموزشگاه کنکور دختران مدرسان شریف

4- آموزشگاه کنکورپویان ادیبان تهران

5- آموزشگاه کنکور دبیران برتر تهران

6- آموزشگاه کنکور کوی کوثر تهران

7- آموزشگاه کنکور مسیر رویش تهران

8- آموزشگاه کنکور قانعی تهران

9- آموزشگاه کنکور برآیند تهران

10- آموزشگاه کنکور هونر (کنکور و پیش دانشگاهی هنر)